Interesting Polish idioms (tales)

As you probably know, every Sunday I host a lesson on my Facebook page in which I teach Polish idioms. In the last lesson we learned several Polish expressions coming from various fairytales. We are not talking Disney here but old tales like Aesop’s fables,  La Fontaine’s tales and old Slavic tales.

The video didn’t save because I’m not too tech savvy but I want you to know them hence this post. 

Here are the most interesting Polish idioms coming from tales!

Jedna jaskółka wiosny nie czyni

meaning: One swallow doesn’t make a summer

tale: Once upon a time there was a young man who spent all his money on entertainment. When winter was almost over he had only his coat left. One day he saw a swallow and thought the spring is coming! He sold his coat but it was a false sign and the spring didn’t came so he froze.

bajka: Dawno temu był sobie młody mężczyzna, któy wydawał wszystkie swoje pieniądze na rozrywkę. Kiedy zima się prawie skończyła miał już tylko płaszcz. Pewnego dnia zobaczył jaskółkę i pomyślał, że idzie wiosna! Sprzedał swój płaszcz, ale to był fałszywy znak. Wiosna nie przyszła, a mężczyzna zamarzł.

Niedźwiedzia przysługa

interesting polish idioms

lit. bear’s favor

meaning: a poisoned gift, a favour which causes more harm than use

story: There was a bear who befriended a hermit. They lived next to each other peacefully. One day a fly sat on hermit’s forehead. The bear wanted to chase the fly away and he hit the hermit on the head killing him.

bajka: Był sobie niedźwiedź, który zaprzyjaźnił się z pustelnikiem. Mieszkali obok siebie w pokoju. Pewnego dnia mucha usiadła na czole pustelnika. Niedźwiedź chciał ją przepędzić i uderzył pustelnika w głowę, zabijając go.

Masz babo placek

translation: Here is your pie, woman!

meaning: an exclamation used when hearing suprising and unpleasant news

story: There was a happy couple living in a town. Devil didn’t like their happiness so he dare an attractive woman to spoil their marriage. He offered her a pie (She must have been really cheap :P). She agreed and succeded – the man left his wife for her. Then she went to the Devil and asked for the pie. Devil didn’t give her nothing but drowned her saying “Masz babo placek!”

bajka: W mieście żyła szczęśliwa  para. Diabłowi nie podobało się ich szczęście, więc znalazł atrakcyjną kobietę i powiedział jej, żeby zniszczyła ich małżeństwo. W zamian za to zaoferował jej ciasto. Zgodziła się i udało jej się – mężczyzna zostawił swoją żonę dla niej. Wtedy kobieta poszła do Diabła i poprosiła o swoje ciasto. Diabeł niczego jej nie dał, ale utopił ją, mówiąc ” Masz babo placek!”

Naga prawda

interesting polish idioms

translation: naked truth

meaning: bald truth, unvarnished truth

story: Truth and False went to have a bath in a river. False finished the bath earlier and went out, got dressed and left. When truth went out from the river, she saw False put her clothes on and left his. She didn’t want to wear False’s clothes so she went to the town naked.

bajka: Prawda i Fałsz poszli się kąpać do rzeki. Fałsz skończył kąpiel wcześniej, wyszedł z wody, ubrał się i poszedł sobie. Kiedy Prawda wyszła z rzeki zobaczyła, że Fałsz nałożył jej ubranie i zostawił swoje. Nie chciała nosić ubrań Fałszu, więc poszła do miasta nago.

Wyhodować żmiję na własnym łonie

translation: to raise a wiper in one’s own womb

meaning: to nourish a viper in one’s bosom

story: It was winter. A wanderer saw a half-dead viper by the road. He had a good heart so he took the viper and hid it under his coat to warm it up and save. When viper revived, it bit the man and he died.

bajka: Była zima. Wędrowiec zobaczył na wpół martwą żmiję na drodze. Miał dobre serce, więc wziął żmiję i schował ją pod swoim płaszczem, żeby ją ogrzać i uratować. Kiedy żmija ożyła, ukąsiła mężczyznę, który umarł.

Kura znosząca złote jajka

translation: a hen laying gold eggs

meaning: a good source of income

story: There was a farmer whose hen started laying eggs made of gold. He was greedy so he killed the hen hoping her guts will be made of gold too. They weren’t.

bajka: Był sobie rolnik, którego kura składała złote jaja. Był chciwy, więc zabił kurę w nadziei, że jej wnętrzności też będą ze złota. Nie były.

Włożyć coś między bajki

translation: to put something between stories

meaning: to consider something a lie

There is no tale explaining this idiom but you can use it whenever someone is telling you a very unbelievable story.

Ten idiom nie ma specjalnej bajki, ale możesz go używać zawsze kiedy ktoś opowiada ci trudną do uwierzenia historię.

I hope you liked my interesting Polish idioms coming from tales! I’m sure some of them exist also in your language! Please share it with your friends interesting in idioms and Polish language! Thanks 🙂 

Zrób ćwiczenie

0 responses on "Interesting Polish idioms (tales)"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X
Copy link
Powered by Social Snap
Skip to toolbar